Legendární investigativní TV pořad 

Facebook YouTube E-mail

Jak se insolvencí zbavit exekutora

Ví to vlastně každý, kdo se danou problematikou zabývá. Jen se o tom raději moc nemluví. Jestliže má někdo na krku exekutora, není nic jednoduššího, než se jej zbavit podáním návrhu na insolvenci.

Neriskujete tím vlastně vůbec nic, a ještě dostanete čas na zašantročení majetku. „Je to určitě problém, kterým by se měla začít co nejrychleji zabývat současná politická reprezentace. Jasná pravidla pro vztahy mezi věřiteli a dlužníky tvoří významnou součást podnikatelského prostředí a právní stability“ říká kupříkladu známá pražská advokátka a konkurzní správkyně Světlana Semrádová – Zvolánková.

Na možnost zneužití insolvenčního zákona ve vztahu k exekucím upozorňuje i známá pražská advokátka a konkurzní správkyně Světlana Semrádová Zvolánková.

Na možnost zneužití insolvenčního zákona ve vztahu k exekucím upozorňuje i známá pražská advokátka a konkurzní správkyně Světlana Semrádová Zvolánková.

 

Exekuce má stop při podání návrhu

Nový insolvenční zákon přinesl rozhodně spoustu pozitivních změn. Ale také řadu úskalí. Například věřitel, který se domáhá uplatnění své pohledávky cestou exekuce, může kvůli insolvenčnímu řízení přijít zkrátka. A to i přesto, že má v ruce právoplatné soudní rozhodnutí. Před přijetím insolvenčního zákona se exekuce, případně výkon rozhodnutí, nemohly provést po prohlášení konkursu. Nyní se nesmí provést od zahájení insolvenčního řízení, což je od podání insolvenčního návrhu. A tato významná změna nahrává nejrůznějším podvodům. „Ve značném množství případů nakonec konkurs vůbec vyhlášen není. Jenže po tu dobu, než soud rozhodne, exekuční soud nemůže exekuci provádět. Takže dovedeno ad absurdum, přijde – li soudní vykonavatel nebo exekutor do firmy, která bude mít elektronický podpis, než stačí všechno oblepit, tak povinný vyplní návrh na úpadek, ten je do hodiny zveřejněn, a v tu chvílí musí exekutor odejít,“ popisuje možnosti místopředsedkyně Krajského soudu v Praze Martina Kasíková. Že nejde o plané teoretizování, ale o běžnou praxi, jak se exekutorovi vyhnout, dokládají i konkrétní příklady. „Mému klientovi došel exekuční příkaz. Okamžitě jsme podali návrh na zahájení insolvenčního řízení, takže se exekuce musela přerušit,“ uvádí pražský advokát Otakar Kracík.  

Od chvíle, kdy insolvenční rejstřík návrh zveřejní, se nesmí provádět žádné kroky k realizaci exekuce. Exekuce se může pouze nařídit, to znamená vydat usnesení o nařízení exekuce, doručit je, rozhodovat o odvolání proti nařízení exekuce -  může se tedy konat pouze listinná část. Nemohou se ale vydávat exekuční příkazy. Jedinou výhodou je, že blokace majetku dlužníka nastupuje v okamžiku doručení o nařízení exekuce, takže od té chvíle by neměl povinný svůj majetek převádět. Podáním návrhu na insolvenci se tato blokace neruší.  V praxi ovšem nemusí exekutor ve chvíli doručení o nařízení exekuce vědět o veškerém majetku dlužníka, takže se dlužníkovi otevírá prostor pro zcizení majetku, o němž exekutor neví. O závažnosti problému svědčí i to, že když liberecký podnikatel Aleš Vébr popsal tuto fintu na svém webu, chtěli jej exekutoři žalovat pro nabádání k trestnému činu.  

Věřitel musí sledovat insolvenční rejstřík

Za kratší konec ovšem tahá věřitel, který se domáhá svých práv výkonem rozhodnutí či exekucí i z toho důvodu, že oproti zákonu o konkursu a vyrovnání se zásadně změnila informační povinnost.   „Jakmile se dlužník dozví, že je podán návrh na exekuci, podá na sebe návrh na insolvenci, a zveřejněním návrhu tuto exekuci stopne. Tím pádem se z exekučního věřitele stává věřitel jako každý jiný. Musí se přihlásit v běžných lhůtách, které jsou dnes výrazně kratší, a sám by si měl sledovat v insolvenčním rejstříku, zda na jeho dlužníka nebyl dán návrh na konkurs,“ říká Kasíková.  Informace o podání návrhu zveřejněná v insolvenčním rejstříku totiž nahradila dosavadní povinnost soudu doručovat zúčastněným osobám usnesení o zahájení konkursu. Věřitel by měl tedy co nejčastěji sledovat insolvenční rejstřík, aby nepropásl lhůtu k uplatnění pohledávky. „To je pro mne největší slabina celého řízení. My to děláme tak, že v okamžiku zjištění informace o návrhu na insolvenční řízení, pošleme tuto informaci exekutorovi. Jestli on to sdělí věřiteli, to už je jeho věc.“ Kasíková ovšem zároveň dodává, že dotyčný soud informuje oprávněného či exekutora nad rámec zákonné povinnosti. „Musím říci, že insolvenční zákon je do značné míry oslabením v postavení exekučního věřitele. Pro věřitele, ale i pro orgány, které provádějí exekuci, je to velmi nepříjemné, protože musíme v každém okamžiku zjišťovat, zda právě není zveřejněn návrh na insolvenci. Stejně tak by se měl podívat do insolvenčního rejstříku i každý exekutor před tím, než jde provést nějaký úkon,“ kritizuje Kasíková současnou úpravu.  

Dlužníkovi vyhovuje právní vakuum

Na další problém upozorňuje Zvolánková. „Návrh na zahájení insolvenčního řízení se musí objevit v insolvenčním rejstříku do dvou hodin. Podání návrhu ale neznamená, že ještě bude konkurs na majetek dlužníka prohlášen. Záleží na posouzení soudu, ale například i na tom, zda byly přílohy k návrhu sepsány bezvadně.“  A čím delší prostor mezi podáním návrhu a rozhodnutím o prohlášení konkursu na majetek dlužníka existuje, tím více má pochopitelně dlužník času na ulití majetku. „Návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníka může odmítnout soud z formálních důvodů pouze za předpokladu, jestliže je podán špatně samotný návrh. Pokud se týká příloh, ty může dlužník na vyzvání soudu doplnit. To ale zabere čas, protože posouzení všech náležitostí nutných k rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka je poměrně náročné. Narůstá tak časový prostor mezi dobou, kdy exekutor či soudní vykonavatel nemůže činit žádné kroky, a chvílí, kdy je v případě prohlášení konkursu jmenován insolvenční správce,“ vysvětluje Zvolánková. Na tento problém upozorňuje i Kasíková. „Než je jmenován insolvenční správce, může skutečně k zcizování majetku docházet. Nemluvě o tom, že exekutor může vyvíjet daleko větší tlak při zajišťování majetku, než insolvenční správce.“ Jenže to znamená ochotu insolvenčního správce vůbec s exekutorem spolupracovat. „Ještě se mi nestalo, že by mne o tuto spolupráci například při zjišťování a zajišťování majetku dlužníka insolvenční správce požádal,“ říká exekutor Igor Ivanko. „Ale nejenom to. I když včas přihlásím pohledávku exekučního věřitele, insolvenční správce mi ji pokaždé popře. Přestože má na rozdíl od ostatních věřitelů exekuční věřitel v ruce pravomocné rozhodnutí soudu.“ 

Zákon konkursním podvodům nezabránil

Snaze vyšachovat věřitele domáhajícího se svých závazků exekucí či výkonem rozhodnutí nahrává i nová definice předlužení. „O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Nemusí být tedy splněna podmínka splatnosti takových závazků,“ cituje Zvolánková insolvenční zákon. Stačí tedy, aby dlužník ohodnotil své závazky ve vyšší hodnotě než je jeho majetek, a už má pádný důvod na sebe podat samodlužnický návrh, jakmile se dozví, že je vůči němu vedena exekuce. Obzvláště v takových případech, kdy má dlužník majetek, který se nesnadno oceňuje, například nemovitosti či cennosti, bude trvat nějakou dobu, než soudní znalec majetek ocení, aby mohl soudce rozhodnout o tom, zda 

konkurs vyhlásí, či nikoli. Opět se zde tedy nabízí prostor k tomu, jak majetek zcizit.  Teoreticky dokonce nic nebrání ani tomu, aby se dlužník domluvil se spřátelenými subjekty, které uplatní fiktivní pohledávky, aby poškodil věřitele, který se svého práva domáhá exekucí. V insolvenci totiž dochází k poměrnému uspokojení věřitelů.

Takový postup však v sobě nese i značné riziko, především finančního postihu. „Je pravda, že Češi jsou vynalézaví, a že každý zákon lze nějakým způsobem obejít. Jestliže však bude subjekt, který podal neoprávněnou pohledávku dohledatelný, může počítat i s výraznými sankcemi.“   Jenže to má i své úskalí. Dlouholetý a finančně náročný spor o sporné pohledávky může prvotního exekučního věřitele zruinovat dřív, než bude vůbec konkurs ukončen. 

Home Novinky Jak se insolvencí zbavit exekutora